620 0

Гуурсан хоолойн үрэвсэл /Бронхит

Гуурсан хоолойн үрэвсэл буюу бронхит нь агаар дамжуулах замд гадны янз бүрийн…
974 0

Гуурсан хоолойн багтраа

Астма буюу Гуурсан хоолойн багтраа нь гуурсан хоолойн урвалж чанар өөрчлөгдөж,…