185 0

Удаан суух нь нас барах эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг

Эрт нас баралтад хувь хүний хандлага, итгэл үнэмшил, зан үйлийн олон хүчин зүйл…
147 0

Хүн амын насжилт, түүнд нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлс

Дэлхий дахинд судлаачид хүн амын насжилт, түүнд нөлөөлөх хувь хүний болон нийгмийн…