ВЕБ САЙТ АШИГЛАЛТЫН НӨХЦӨЛ

Веб сайт ашиглалтын нөхцөл нь (Цаашид ‘Ашиглалтын нөхцөл’ гэх) хэрэглэгчийн энэхүү сайтын ашиглалтын хэм хэмжээг зохицуулах ба энэхүү сайтыг хэрэглэснээр та энд дурдагдсан “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг бүрэн уншиж танилцан, хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно. Хэрэв та “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол энэхүү сайтыг ашиглахгүй болохыг анхаарна уу.

 • Веб сайт эзэмшигчийн зөвшөөрлийн дагуу ашиглах

Энэхүү веб сайтын нэр болон бусад нийтлэл, хэрэгсэл нь Веб сайт эзэмшигчийн оюуны өмч бөгөөд Веб сайт эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр дараах нөхцөлөөр ашиглахыг хориглоно.

  1. Дахин нийтлэх, олон нийтэд түгээх /холбогдох линк, холбоосыг нийтлэх, олон нийтэд түгээх орохгүй/
  2. Зарах, давхар лиценз авах,
  3. Засварлах, өөрчлөх, 
  4. Орчуулах, хуулбарлах 
 • Хориглосон нөхцөлүүд

Веб сайтын хэвийн үйл ажиллагааг доголдуулах, гэмтээх болон бусад хууль, журмыг зөрчих сэдлээр энэхүү веб сайтыг ашиглахыг хориглоно. 

Веб сайтаас автомат програм болон систем ашиглан дата цуглуулах, хандалт хийхийг хориглоно.

 • Веб сайт эзэмшигчийн хариуцлага

Энэхүү веб сайтын Веб сайт эзэмшигч нь дараах нөхцөлүүдэд хариуцлага хүлээхгүй болно.

  1. Веб сайт ашиглахтай холбоотойгоор хэрэглэгч болон гуравдагч этгээдэд үүссэн аливаа хохиролд хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Энэхүү веб сайтын нийтлэл, хэрэгсэл, видео нь хэрэглэгчид эрүүл мэндийн мэдээлэл өгөх зорилготой ба эдгээр мэдээллүүдийг хэрэглэгч бүрт тохирсон туйлын үнэн, бодитой байлгах тал дээр хариуцлага хүлээхгүй. Мөн энэхүү веб сайтын мэдээллүүд нь мэргэжлийн хувь хүн, байгууллагын эрүүл мэндийн зөвлөгөө, чиглэлийг орлохгүй учир эрүүл мэндийн аливаа эмчилгээ үйлчилгээ авах, эм хэрэглэх үед заавал мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөөнд үндэслэнэ үү.
  3. Веб сайтыг байнгын тогтвортой үйл ажиллагаатай байлгах хариуцлагыг хүлээхгүй болно.

 

 • Хэрэглэгчийн хүлээх хариуцлага

Хэрэглэгч “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг зөрчсөн тохиолдолд энэхүү веб сайтад хандах эрхийг хаах, Веб сайт эзэмшигч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн байгууллагад мэдэгдэж, бий болсон хохирлыг барагдуулах хүртэл арга хэмжээ авах эрхтэй байна.

 • Бусад

Энэхүү “Ашиглалтын нөхцөл” нь өөрчлөгдөх боломжтой ба өөрчлөгдсөн цагаас эхлэн хүчинтэй мөрдөгдөнө. Та энэхүү веб сайтыг зөв, хуулийн дагуу ашиглахын тулд “Ашиглалтын нөхцөл” шинэчлэгдсэн эсэхийг тогтмол шалгаж, танилцаж байна уу.