48 0

Олдмол дархлаа хомсдол

Төрсний дараа дархлаа тогтолцоо бүрэн болон бүрэн бус хэлбэрээр дутмагших эмгэгийг…