64 0

Холбогч эдийн гэмтлүүд

Энэ өвчин нь чонон яр, хэрх өвчин, булчингийн сулрал зэрэг өвчнүүдийн шинж тэмдгийг…