221 0

Төрөлхийн зүрхний гажиг

Төрөлхийн зүрхний гажигтай хүүхэд төрөх нь сүүлийн жилүүдэд элбэг болж байна.…