237 0

Төрөлхийн зүрхний гажиг

Хүүхдийн зүрхний бүтэц хэвийнхээс өөр байхыг төрөлхийн зүрхний гажиг гэдэг.…