223 0

Ойрын хараа муудах

Ойр байгаа зүйлсийг харах чадвар буурах, нэмэх шил зүүх нь ойрын харалган буюу…