1Ойрын хараа муудах
Өвчлөл
Ойр байгаа зүйлсийг харах чадвар буурах, нэмэх шил зүүх нь ойрын харалган буюу ойрын хараа муудах юм. Ойрын хараа муудах үед ойр орчмын 20-30 см зайд аливаа зүйлийг харах чадвар эрс буурдаг. Бага насны хүүхэд болон 40-өөс дээш насны хүмүүст түлхүү тохиолддог.