1Умайн хүзүүний хавдар
Өвчлөл
Умайн хүзүүний хэвийн эсүүдэд өөрчлөлт орж хавдар үүсэхийг умайн хүзүүний хавдар гэнэ. Хүний Папиллома Вирус буюу HPV нь умайн хүзүүний хорт хавдрын голлох шалтгаан болдог. HPV-ийн халдвараас сэргийлэх вакцин тариулах болон ойр ойрхон эмчийн үзлэгт орсноор энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой. Энэхүү хавдар нь манай улсын эмэгтэйчүүдэд зонхилон тохиолдож буй хорт хавдрын гуравдугаарт бичигдэж […]