273 0

Уруул тагнайн сэтэрхий

Ургийн эрхтэн тогтолцооны хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлсийн улмаас уруул…