151 0

Хооллолтын бэрхшээл

Хооллолтын хэвийн байдал алдагдаж эрүүл мэнд болон сэтгэл зүйд сөргөөр нөлөөлөхийг…
196 0

Таргалалт

Таргалалт нь биед их хэмжээний өөх хуримтлагдах байдлыг хэлнэ. Хүн бүр өөрийн…