265 0

Уруул тагнайн сэтэрхий

Ургийн эрхтэн тогтолцооны хөгжилд сөргөөг нөлөөлөх хүчин зүйлсийн улмаас уруул…