604 0

Хамуу

Хамууны хачгаар үүсгэгддэг,  хос хосоор байрлах гүвдрүүт тууралт хэлбэрээр…