76 0

Хумс шигдэх эмгэг

Хумс шигдэлт нь ихэвчлэн хөлийн эрхий хуруунд ажиглагддаг. Хурууны хумс үзүүрээрээ…