266 0

Хумс шигдэх эмгэг

Хумс шигдэх эмгэг ихэвчлэн хөлийн эрхий хуруунд тохиолдоно. Хумс үзүүрээрээ…