1Төрөлхийн зүрхний гажиг
Өвчлөл
Хүүхдийн зүрхний бүтэц хэвийнхээс өөр байхыг төрөлхийн зүрхний гажиг гэдэг. Зүрхний таславч жижиг нүхтэй байх зэрэг зарим гажгууд өсөлтийн явцад өөрөө эдгэрдэг. Харин хагалгааны заалттай, өөрөөрөө эдгэрэх боломжгүй гажгуудад заавал эмчилгээ хийх шаардлагатай байдаг. Төрөлхийн зүрхний гажигтай хүүхдийн эрүүл мэндийг одоо ч, ирээдүйд ч хяналтандаа байлгаж эмчид тогтмол үзүүлж байх нь чухал. Зүрхний гажгийн төрлүүд Зүрхний цооролт – Зүрхнийтаславчуудад нүх […]