642 0

Гуурсан хоолойн үрэвсэл /Бронхит

Гуурсан хоолойн үрэвсэл буюу бронхит нь агаар дамжуулах замд гадны янз бүрийн…