147 0

Гуурсан хоолойн багтраа

Гуурсан хоолойн багтраа бол гуурсан  хоолойн булчин чангарч амьсгалахад бэрх…