314 0

Улаан хоолойн сөөргөө

Улаан хоолойн сөөргөө үрэвсэл (Gastroesophageal reflux disease - GERD) нь улаан хоолойноос ходоод…