1Улигт бодол албадмал үйлийн эмгэг
Өвчлөл
Улигт бодол албадмал үйлийн эмгэг (Obsessive Compulsive Disorder/OCD) нь өөрийн мэдэлгүй хийгдэх олон давтамжит үйлдэл буюу албадмал үйл, санаа бодлоос үл гарах шаналгаат улигт бодлууд, эсвэл уг хоёрын нэгдсэн хэв шинжээр илрэх хүнд төрлийн сэтгэцийн эмгэг юм. Ийм төрлийн эмгэгтэй хүмүүст хүсээгүй давтамжит бодлууд төрөх нь элбэг бөгөөд тэдгээр нь ямар нэгэн үйлдлийг хийх шахалт […]