42 0

Ойрын харалган

Ойрын зүйлийг тодруулж харж чадахгүй болохыг хэлнэ. 5 орчим насанд илрэх ч…