69 0

Үений мултрал

Олон шалтгааны улмаас үений бүрэн бүтэн байдал алдагдаж, үеийг үүсгэж буй ясны…