1Үений мултрал
Өвчлөл
Үе үүсгэж байгаа яснуудын харьцаа алдагдахыг үений мулралт гэнэ. Үе мултрал нь нийт гэмтлийн дотор 1.5-3 хувийг эзэлдэг. Тэр дундаа дээд мөчдийн мултрал 7-8 дахин илүү тохиолддог байна. Үений мултралыг хэлбэрээр нь хагас болон бүтэн гэж ангилдаг. Бүтэн: Үе үүсгэж байгаа бүх яснууд гадаргаараа зөрж байрласан байна. Хагас: Үеийг үүсгэж буй яснуудын гадарга хагас эсвэл дутуу зөрж […]