79 0

Үений үрэвсэл

Ясны үзүүрийн хамгаалагч мөгөөрснүүд элэгдэн яс нь гэмтсэнээр үений үрэвсэл…