94 0

Бөөс

Бөөс нь далавчгүй, жижиг, цусаар хооллодог шавж юм. Бусадтай хувийн эд зүйлээ…